homecontact us
솔루션
HOMEintranet부서별출근조회
출근상태 지각시 사유내용 저장하기
출근

이름 (직위) 소속부서 출근 지각 지각시간 퇴근시간 구 분 지각사유
유민희상무 물류솔루션개발 08:23      본사  
최영준부장 국내물류솔루션 09:02      본사  
김현숙부장 국내물류솔루션 08:50      본사  
김용진부장 ICT솔루션 08:53      본사  
강지연부장 eborder사업부 08:53      본사  
강호부장 ICT솔루션 08:56      본사  
장순문부장 특송솔루션사업부 07:10      본사  
신해춘부장 국내물류솔루션 08:53      본사  
박재남부장 물류솔루션개발 09:05      본사  
정승우부장 부산지사 08:32      부산  
조규광부장 부산지사 08:50      부산  
박세진부장 특송솔루션사업부 08:44      본사  
김태근부장 국제물류솔루션 07:31      본사  
함선규부장 물류솔루션개발 08:44      본사  
임동혁부장 특송솔루션사업부 08:53      본사  
서교원부장 SI사업부 08:55      본사  
황진경부장 eborder사업부 08:59      본사  
박용준부장 특송솔루션사업부 08:56      본사  
김용중차장 국내물류솔루션 09:05      본사  
정광철차장 물류솔루션개발 08:56      본사  
이민구차장 ICT솔루션 08:56      본사  
이상일차장 국내물류솔루션 09:04      본사  
임태헌차장 물류솔루션개발 08:23      본사  
박종성차장 SI사업부 09:37  V 0 본사  
박용일차장 부산지사 09:01      부산  
최승욱차장 국내물류솔루션 08:52      본사  
김정은차장 국제물류솔루션 08:57      본사  
이병두차장 국제물류솔루션 08:46      본사  
김정희차장 SI사업부 07:57      본사  
신건명과장 SI사업부 08:24      본사  
윤지영과장 HELPDESK 08:42      재택  
이대영과장 SI사업부 07:58      본사  
전영호과장 특송솔루션사업부 08:57      본사  
박상아과장 eborder사업부 10:07  V 1 본사  
서부원과장 물류솔루션개발 08:55      본사  
홍정혜과장 물류솔루션개발 08:02      본사  
홍인숙과장 HELPDESK 08:16      본사  
이순복과장 HELPDESK 08:46      본사  
강신정과장 특송솔루션사업부 08:49      본사  
이민지대리 물류솔루션개발 08:40      본사  
김세영대리 국제물류솔루션 09:00      기타  
김수진대리 HELPDESK 08:23      본사  
오윤제대리 부산지사 09:01      부산  
이서연대리 부산지사 08:27      부산  
김주리대리 SI사업부 07:56      본사  
하윤태대리 부산지사 08:52      부산  
황지영대리 부산지사 08:02      부산  
표규미대리 SI사업부 12:09  V 3 본사  
시수경대리 HELPDESK 08:49      본사  
김태헌대리 물류솔루션개발 08:32      본사  
이지은대리 SI사업부 09:05      본사  
신용철대리 ICT솔루션 09:12  V 0 재택  
하수진대리 SI사업부 07:57      본사  
강혜리대리 물류솔루션개발 09:04      본사  
김자엽대리 물류솔루션개발 09:03      본사  
노재헌대리 ICT솔루션 08:53      본사  
한수민대리 SI사업부 07:51      본사  
김신현주임 특송솔루션사업부 09:03      본사  
백지우주임 HELPDESK 08:55      본사  
주남규주임 물류솔루션개발 09:04      본사  
조성진주임 특송솔루션사업부 08:58      기타  
남궁찬영주임 HELPDESK 08:59      본사  
조미소주임 eborder사업부 09:01      인천  
박충길주임 HELPDESK 09:01      인천  
김아란주임 경영지원부 09:02      본사  
김대한A주임 국내물류솔루션 07:49      본사  
강혜린사원 특송솔루션사업부 08:48      본사  
박상익사원 SI사업부 08:57      본사  
정효빈사원 SI사업부 08:58      본사  
이나은사원 SI사업부 07:55      본사  
신은혜사원 특송솔루션사업부 09:03      본사  
김한희사원 SI사업부 09:01      본사  
김예담사원 물류솔루션개발 09:01      본사  
장수진사원 eborder사업부         (년차)
이채은차장 특송솔루션사업부        
노사원        
신우식과장 국제물류솔루션        
안지용주임 국제물류솔루션        
오선오과장 SI사업부         (육아휴직)
박영인대리 특송솔루션사업부        
염우정차장 국제물류솔루션        
가용현이사 특송솔루션사업부        
권오진이사 특송솔루션사업부        
이홍재과장 특송솔루션사업부         (년차)
유덕애대리 HELPDESK         (육아휴직)
김재준차장 국제물류솔루션        
강정석이사 국내물류솔루션        
이은석부사장 경영지원부        
관리자        
표응률상무 SI사업부        
이수돈이사 국내물류솔루션        
이정근부장 HELPDESK        
김유승전무 eborder사업부        
심성보부장 국내물류솔루션        
서성수이사 SI사업부        
김영섭전무 부산지사        
김현주부장 경영지원부        
허석호사장 대표이사        
박세응이사 국제물류솔루션        
정웅기이사 ICT솔루션