homeqnasitemapcontact us
HOMEintranet부서별출근조회
출근상태 지각시 사유내용 저장하기
출근

이름 (직위) 소속부서 출근 지각 지각시간 지각사유
유민희상무 연구소 08:26       
이정근부장 솔루션사업부 09:01       
이수돈부장 연구소 08:37       
서교원부장 전략기술사업부 09:05       
강지연부장 전략기술사업부 09:01       
장순문부장 전략기술사업부 07:18       
서성수부장 개발부 09:06  V 0  
박재남부장 연구소 09:05       
강정석부장 솔루션사업부 08:32       
김현숙부장 연구소 08:39       
이관호부장 개발부 08:49       
심성보부장 솔루션사업부 08:23       
정승우부장 부산지사 08:51       
정웅기부장 솔루션사업부 08:57       
김용진부장 전략기술사업부 08:55       
박용준부장 연구소 08:54       
강호차장 솔루션사업부 08:57       
이상일차장 연구소 09:02       
최승욱차장 솔루션사업부 09:01       
황진경차장 전략기술사업부 10:38  V 1  
정창권차장 개발부 08:59       
함선규차장 연구소 08:59       
김태근차장 솔루션사업부 07:27       
조규광차장 부산지사 08:48       
최영준차장 연구소 08:57       
이경덕차장 개발부 08:21       
이승현과장 솔루션사업부 08:50       
이홍재과장 연구소 08:56       
이민구과장 솔루션사업부 08:49       
김용중과장 연구소 08:49       
김정은과장 솔루션사업부 08:52       
정광철과장 연구소 08:55       
박용일과장 부산지사 09:18  V 0  
홍인숙과장 솔루션사업부 08:21       
한인택과장 솔루션사업부 08:49       
박종성과장 개발부 08:49       
김재준과장 솔루션사업부 08:28       
윤지영과장 솔루션사업부 08:50       
김권희과장 개발부 08:59       
송영섭대리 개발부 09:11  V 0  
오윤제대리 부산지사 09:05       
오선오대리 개발부 09:09  V 0  
김수진대리 솔루션사업부 09:10  V 0  
나한아대리 개발부 09:17  V 0  
이순복대리 솔루션사업부 09:07  V 0  
윤현석대리 개발부 09:09  V 0  
박상아대리 전략기술사업부 08:48       
이대영대리 개발부 08:55       
강신정대리 솔루션사업부 08:48       
전영호대리 전략기술사업부 08:56       
이민지대리 연구소 08:49       
김나현대리 전략기술사업부 09:06  V 0  
남란향대리 개발부 08:59       
황지영주임 부산지사 08:33       
이서연주임 부산지사 08:36       
김주리주임 개발부 08:47       
김세영주임 솔루션사업부 08:59       
하윤태주임 부산지사 08:49       
문장호주임 개발부 08:45       
차창룡주임 연구소 09:06  V 0  
김수아주임 전략기술사업부 08:57       
김태헌주임 연구소 08:32       
박영인주임 솔루션사업부 08:34       
이유진사원 전략기술사업부 08:55       
장경록사원 개발부 09:17  V 0  
하수진사원 개발부 08:50       
박충길사원 솔루션사업부 09:02       
김대한사원 솔루션사업부 08:36       
백지우사원 솔루션사업부 08:58       
시수경사원 솔루션사업부 09:00       
서지원사원 개발부 09:04       
조성진사원 개발부 08:49       
심혜수사원 개발부 09:11  V 0  
김대한사원 솔루션사업부 08:59       
주남규사원 개발부 09:00       
남궁찬영사원 솔루션사업부 08:50       
표규미사원 개발부 08:54       
한관영 전략기술사업부 08:56       
정준모 전략기술사업부 08:53       
염우정차장 전략기술사업부        
이은석전무 경영지원부        
김아란사원 경영지원부        
관리자        
신우식과장 전략기술사업부        
신해춘차장 솔루션사업부        
임동혁부장 전략기술사업부        
허석호사장 경영지원부        
주다희사원 솔루션사업부        
김현주차장 경영지원부        
조근식주임 솔루션사업부        
문준원주임 전략기술사업부        
권오진부장 전략기술사업부        
야근마스터이사 고객지원부        
야근서브엠부장 고객지원부        
야근테스터주임 고객지원부        
김아영사원 솔루션사업부        
김흥주차장 부산지사        
서부원과장 개발부         (출산(남자직원))
이병두과장 솔루션사업부        
김영섭전무 부산지사        
박세진차장 솔루션사업부        
김유승전무 전략기술사업부        
박세응부장 솔루션사업부        
유덕애대리 솔루션사업부        
김동현사원 전략기술사업부         (예비군,민방위 )
표응률상무 개발부        
홍정혜과장 개발부        
안지용사원 솔루션사업부         (군입대(휴직))
가용현부장 솔루션사업부        
노사원